ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΥ ΕΡΜΗΣ 2017


Από την οργανωτική επιτροπή της Πανελλήνιας Έκθεσης Γραμματοσήμου
«ΕΡΜΗΣ 2017» λάβαμε τον πιο κάτω κανονισμό οργάνωσης της έκθεσης. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην πραγματοποίηση της έκθεσης και ελπίζουμε η έκθεση να προσελκύσει πλήθος εκθετών και πάνω από όλα πλήθος επισκεπτών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
  άρθρο 1. Η Πανελλήνια Έκθεση Γραμματοσήμου "EΡΜΗΣ 2017" οργανώνεται από τα Σωματεία Η ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΦΕΑ ) και ΟΙ ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.
   1.1  H ΄Εκθεση έχει την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΥ «ΕΡΜΗΣ 2017» συνοδευομένη από την παράσταση του μαρμάρινου γλυπτού ‘’Ο ΕΡΜΗΣ’’, έργο του μεγάλου μας Κεφαλλονίτη γλύπτη Γεωργίου Μπονάνου (1863-1940).
  άρθρο 2. Η Έκθεση θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Χαλκηδόνα Αττικής, στην αίθουσα «Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ» του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας (Εθν. Αντιστάσεως & Βάρναλη), επί του Πάρκου ‘’Γεώργιος Αποστολάκης’’ της Νέας Χαλκηδόνας (πρώην Στρατιωτικό Εργοστάσιο) από 28 Οκτωβρίου έως 5 Νοεμβρίου 2017 με τη συμπαράσταση και αρωγή των Ελληνικών Ταχυδρομείων και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Φιλοτελικής Ομοσπονδίας και του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας.
    2.1 Τα εκθέματα θα κατανεμηθούν σε δύο χρονικές περιόδους. Αυτά της Α΄ περιόδου θα εκτεθούν από 28 έως 31 Οκτωβρίου 2017, ενώ της Β΄ περιόδου από 2 έως 5 Νοεμβρίου 2017. 
  άρθρο 3. Η οργάνωση της Έκθεσης θα διέπεται από το Γενικό Κανονισμό της Διεθνούς Φιλοτελικής Ομοσπονδίας (FIΡ) για τις Διεθνείς Εκθέσεις, τους ειδικούς Κανονισμούς των διαφόρων Τάξεων της FIΡ, το Γενικό Κανονισμό της FEPA, τον Κανονισμό της ΕΦΟ για τις Εθνικές Εκθέσεις και τον παρόντα ειδικό Κανονισμό της ΄Εκθεσης.
  
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
  άρθρο 4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: α) Οι συλλέκτες, κάτοικοι Ελλάδος και Κύπρου β) Οι συλλέκτες της αλλοδαπής με εκθέματα μόνον Ελληνικού ενδιαφέροντος.  
  άρθρο 5. Ο εκθέτης πρέπει να είναι μέλος Φιλοτελικής Εταιρείας, μέλους της οικείας Ομοσπονδίας και ιδιοκτήτης της επιδεικνυόμενης συλλογής. Εκθέματα που ανήκουν σε περισσότερους του ενός, σε συλλόγους ή ομάδες γίνονται δεκτά μόνο στη Τάξη εκτός συναγωνισμού. 
  Άρθρο  6. Οι εκθέτες μπορούν να εκθέσουν την συλλογή τους με ψευδώνυμο, αλλά υποχρεούνται να δηλώσουν το πραγματικό τους όνομα στην Οργανωτική Επιτροπή. Οι βραβευθέντες με τα Μεγάλα Βραβεία θα ανακοινωθούν με τα πραγματικά τους ονόματα.  
  άρθρο 7. Κάθε συλλέκτης δύναται να εκθέσει περισσότερα του ενός εκθέματα, πλην όμως για κάθε έκθεμα απαιτείται χωριστή αίτηση, συμπληρωμένη με κεφαλαία γράμματα. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα σταλούν ηλεκτρονικά μe Ε-mai ή ταχυδρομικά ή με παράδοση της αίτησης στα γραφεία της Φιλοτελικής Εταιρείας Αθηνών και θα πρέπει να παραληφθούν από την Οργανωτική Επιτροπή μέχρι στις 20  Ιουλίου 2017. 
  άρθρο  8.  Κάθε έκθεμα θα αναγράφεται στον κατάλογο της Έκθεσης με το δοθέντα τίτλο. Οποιαδήποτε περιγραφή δεν μπορεί να έχει περισσότερα από 80 γράμματα,  
  άρθρο 9.  Η Οργανωτική Επιτροπή επιφυλάσσεται να ταξινομήσει στην ορθή Κατηγορία και Τάξη εκθέματα, που έχουν δηλωθεί λανθασμένα.  
  άρθρο 10.  Η Οργανωτική Επιτροπή επιφυλάσσεται να δεχθεί ή να απορρίψει μια αίτηση εφόσον κατά την κρίση της δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής ενός εκθέματος σε Έκθεση Εθνικού επιπέδου. Η συμμετοχή ενός εκθέματος θα οριστικοποιηθεί από την Οργανωτική Επιτροπή με εγκριτική επιστολή της Οργανωτικής Επιτροπής, με E-mail  ή με τηλεφωνική ειδοποίηση μέχρι 20 Αυγούστου 2017, με την οποία θα γνωστοποιείται και ο αριθμός των πλαισίων, που θα διατεθούν σε κάθε αίτηση συμμετοχής που θα έχει εγκριθεί. 
  άρθρο 11. Το δικαίωμα συμμετοχής, που θα καταβληθεί οπωσδήποτε πριν την ανάρτηση του εκθέματος, ορίζεται:
11.1  Για τα εκθέματα εκτός Συναγωνισμού σε 3 ευρώ κατά πλαίσιο συν 10 ευρώ το έκθεμα.
11.2 Για τα εκθέματα Συναγωνισμού σε 5 ευρώ κατά πλαίσιο συν 10 ευρώ το έκθεμα.
11.3  Για τα εκθέματα ενός Πλαισίου σε 15 ευρώ κατά έκθεμα και
11.4  Στην Τάξη Φιλοτελικής Φιλολογίας σε 15 ευρώ κατά έκθεμα. 
  Στην Κατηγορία εκτός Συναγωνισμού οι Τάξεις Επίτιμη, Επίσημη και Ελλανοδικών και στην Κατηγορία Συναγωνισμού η Τάξη Νεότητας δεν καταβάλλουν δικαίωμα συμμετοχής των εκθεμάτων, αλλά συμμετέχουν ατελώς. Δικαιώματα συμμετοχής που τυχόν κατεβλήθησαν δεν επιστρέφονται.  
  άρθρο 12. Εκθέματα στην Τάξη Φιλοτελικής Φιλολογίας πρέπει να αποσταλούν σε 1 αντίτυπο. Τα αντίτυπα δεν επιστρέφονται μετά την έκθεση και δεν καταβάλλεται αποζημίωση στον εκθέτη τους. 
  άρθρο 13. Τα έξοδα αποστολής και τυχόν ταχυδρομικά αποστελλομένου εκθέμα- τος, βαρύνουν τον εκθέτη. Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν την Οργανωτική Επιτροπή.  

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ  
  άρθρο 14.  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Α1. ΕΠΙΤΙΜΗ ΤΑΞΗ: Περιλαμβάνονται εκθέματα ειδικού και σπουδαίου ενδιαφέροντος. 
Α2. ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΑΞΗ: Περιλαμβάνονται εκθέματα Ταχυδρομικών Αρχών, Ταχυδρομικών και Φιλοτελικών Μουσείων, Τυπογραφικών Οίκων, σχεδιαστών- χαρακτών γραμματοσήμων, Οργανισμών κλπ. 
Α3.   ΤΑΞΗ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ: Περιλαμβάνονται εκθέματα των μελών της Ελλανοδίκου  Επιτροπής της ΄Εκθεσης «ΕΡΜΗΣ 2017». 
Α4.  ΤΑΞΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ: Περιλαμβάνει εκθέματα συλλεκτών ή Οργανισμών που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω Τάξεις Α1,Α2 και Α3.. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Β1. ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΑΞΗ. Περιλαμβάνει τα εκθέματα του σχετικού Πίνακα της ΕΦΟ σύμφωνα με το άρθρο 5.11 του Κανονισμού της ΕΦΟ (Championship Class, πρώην Εθνική Τιμητική Τάξη). 
Γ1. ΤΑΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΥ.  
Γ2. ΤΑΞΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. 
Γ3. ΤΑΞΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΟΦΥΛΛΩΝ.  
Γ4. ΤΑΞΗ ΑΕΡΟΦΙΛΟΤΕΛIΣΜΟΥ.  
Γ5. TAΞΗ  ΑΣΤΡΟΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΥ. 
Γ6. ΤΑΞΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ. 
Γ7. ΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΥ.  
Γ8 . ΤΑΞΗ ΜΑΞΙΜΑΦΙΛΙΑΣ.  
Γ9. ΤΑΞΗ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ. Βιβλία και ειδικές μελέτες, που έχουν εκδοθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2012, Κατάλογοι, Περιοδικά και Φιλοτελικά άρθρα γενικής φύσης, που έχουν δημοσιευθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2015. 
Δ1. ΤΑΞΗ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. 10-15 ΕΤΩΝ (1-3 πλαίσια),
Δ2. ΤΑΞΗ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. 16-18 ΕΤΩΝ (2-4 πλαίσια) και 
Δ3. ΤΑΞΗ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. 19-21 ΕΤΩΝ ( 3-5 πλαίσια),
συμπληρωμένα τα έτη κατά την 1η Οκτωβρίου 2017.  
Ε1. ΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ.   Τα διάφορα εκθέματα του Ενός Πλαισίου εντάσσονται ανάλογα με το περιεχόμενό τους στις παραπάνω Τάξεις σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της FIP. 
Ζ1.  ΑΝΟΙΚΤΗ ΤΑΞΗ. 
Η1.  ΤΑΞΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ (εφόσον υπάρχει διαθέσιμος εκθεσιακός χώρος).
  Εκθέματα που έχουν τιμηθεί με Μεγάλα Βραβεία σε Εκθέσεις υπό την αιγίδα της FIP, της FEPA ή της ΕΦΟ, δεν συμμετέχουν σε συναγωνιστική Τάξη της Έκθεσης «ΕΡΜΗΣ 2017».

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ  
  άρθρο 15. Στην Επίτιμη (Α1) και Διακεκριμένη Τάξη (Β1) παραχωρούνται οκτώ πλαίσια για κάθε προσκεκλημένη συλλογή. 
   15.1  Για κάθε έκθεμα των Τάξεων της κατηγορίας εκτός Συναγωνισμού (Α2-Α4)  διατίθενται μέχρι 8 πλαίσια. 
   15.2  Για κάθε έκθεμα των Τάξεων Γ-1-Γ8 και Η1 του Συναγωνισμού διατίθενται 5 ή 8 πλαίσια. Ειδικότερα 8 πλαίσια αν σε προηγούμενη έκθεση υπό την αιγίδα της FIP, της FEPA, ή της ΕΦΟ, έχει αποσπάσει τουλάχιστον 85 βαθμούς και εφόσον το επιθυμεί ο εκθέτης. Εάν όμως έχει εκτεθεί κατά το παρελθόν σε 8 πλαίσια θα πρέπει να εκτεθεί και πάλι σε 8 πλαίσια. Σε κάθε άλλη περίπτωση διατίθενται 5 πλαίσια. 
   15.3 Για κάθε έκθεμα της Τάξης Νεότητας τα πλαίσια διατίθενται ως εξής: Tάξη Νεότητας (Δ1) 1-3 πλαίσια, (Δ2) 2-4 πλαίσια και (Δ3) 3-5 πλαίσια. 
   15.4  Στην Ανοικτή Τάξη (Ζ1) διατίθενται 2-5 πλαίσια. Θα διατεθούν 8 πλαίσια εάν σε προηγούμενη έκθεση  υπό την αιγίδα της FIP, της  FEPA ή της ΕΦΟ το έκθεμα έχει αποσπάσει τουλάχιστον 85 βαθμούς με 5 πλαίσια.  
  άρθρο 16. Ο αριθμός των προβλεπόμενων πλαισίων ανέρχεται περίπου στα 350. Η ωφέλιμη επιφάνεια κάθε πλαισίου είναι 95 Χ 120 cm και μπορεί να χωρέσει 16 φύλλα συνήθων διαστάσεων (22 Χ 29 cm) ή 12 φύλλα μεγαλυτέρων διαστάσεων. 
  Άρθρο 17.  Οι συλλογές πρέπει να παρουσιάζονται σε λευκά ή ελαφρώς χρωματιστά φύλλα. Δεν θα γίνει δεκτή καμία συλλογή που θα παρουσιασθεί σε φύλλα με μαύρο χαρτί Κάθε φύλλο πρέπει να είναι τοποθετημένο σε διαφανές προστατευτικό κάλυμμα και να φέρει αύξουσα αρίθμηση. 
  άρθρο 18. Τα εκτιθέμενα γραμματόσημα δεν πρέπει να φέρουν ενδείξεις σπανιότητας, όπως RRR κ.λ.π. και αναγραφές της αξίας τους. Επίσης δεν επιτρέπεται η αναγραφή ενδείξεων για αγορά ή πώληση γραμματοσήμων ή το όνομα του εκθέτη. Απαραίτητο είναι στην αρχή του εκθέματος να υπάρχει ένα φύλλο στην ελληνική γλώσσα με ανάλυση του περιεχομένου της συλλογής. 
  άρθρο 19.  Οι συλλογές πρέπει να προσαχθούν εγκαίρως στον χώρο της Έκθεσης σύμφωνα με τις οδηγίες της Οργανωτικής Επιτροπής. Οι εκθέτες κάτοικοι Ελλάδος θα αποστείλουν, θα τοποθετήσουν και θα αφαιρέσουν με δική τους φροντίδα τα εκθέματα τους. Κάθε έκθεμα θα αποστέλλεται στην Έκθεση συνοδευόμενο με μία πλήρη σειρά φωτοαντιγράφων, απαραίτητη για την ασφάλιση των εκθεμάτων και η οποία παραμένει στην Οργανωτική Επιτροπή της ‘Εκθεσης. Τα εκθέματα εκθετών του Εξωτερικού θα αναρτηθούν με μέριμνα της Οργανωτικής Επιτροπής και πρέπει να συνοδεύονται με δύο πλήρεις σειρές φωτοαντιγράφων. 
  άρθρο 20. Κανένα έκθεμα δεν μπορεί να αποσυρθεί κατά τη διάρκεια της Έκθεσης.
  άρθρο 21. Κατά την ανάρτηση ή αφαίρεση των συλλογών, δεν θα επιτραπεί παρουσία άλλου ατόμου μέσα στον εκθεσιακό χώρο, εκτός από την Οργανωτική Επιτροπή ή εξουσιοδοτημένα από αυτήν άτομα και  τους εκθέτες ή τους αντιπροσώπους τους. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ  
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ 
  άρθρο 22.  Η Οργανωτική Επιτροπή θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διαφύλαξη των εκθεμάτων κατά τη διάρκεια της Έκθεσης. Δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για φθορά ή απώλεια, ολική ή μερική, που θα προκληθεί παρά τα μέτρα ασφαλείας που θα έχουν ληφθεί. Επίσης δε φέρει ευθύνη εάν η τοποθέτηση δεν έγινε κατά τρόπο ασφαλή εντός του πλαισίου από τον εκθέτη. Έχει γίνει πρόβλεψη τα εκθέματα να ασφαλισθούν συνολικά κατά παντός κινδύνου κατά τη διάρκεια της Έκθεσης αλλά, συνίσταται στους εκθέτες να ασφαλίσουν ιδιωτικά τις συλλογές τους όπως αυτοί κρίνουν καλύτερα. 
  άρθρο 23.  Η αρμοδιότητα της διαδικασίας εισαγωγής και επανεξαγωγής των εκθεμάτων από το Εξωτερικό έχει περιέλθει στα ΕΛ.ΤΑ, οι σχετικές οδηγίες των οποίων και ακολουθούνται. Υπάρχει δε σχετική συνεννόηση με την Οργανωτική Επιτροπή γιά την παροχή διευκολύνσεων στους εκθέτες του Εξωτερικού. Τα εκθέματα από τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης εισάγονται και επανεξάγονται χωρίς τελωνειακές διατυπώσεις. Τα εκθέματα που προέρχεται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να συνοδεύονται από 2 σειρές φωτοαντιγράφων καθώς και από αναλυτική κατάσταση της αξίας των γραμματοσήμων και λοιπών αντικειμένων που περιέχονται σε κάθε φύλλο του εκθέματος. 

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
  άρθρο 24. Η Οργανωτική Επιτροπή θα θέσει στη διάθεση της Ελλανοδίκου Επιτροπής τα ακόλουθα βραβεία για τις Τάξεις Συναγωνισμού πλην της Ανοικτής Τάξης και του Ενός Πλαισίου.  
1) Μεγάλα χρυσά μετάλλια ( 90 βαθμοί και άνω). 
2) Χρυσά μετάλλια (85-89 βαθμοί). 
3) Μεγάλα επίχρυσα μετάλλια (80-84 βαθμοί). 
4) Επίχρυσα μετάλλια (75-79 βαθμοί). 
5) Μεγάλα αργυρά μετάλλια (70-74 βαθμοί). 
6) Αργυρά μετάλλια (65-69 βαθμοί). 
7) Επάργυρα μετάλλια (60-64 βαθμοί). 
8) Χάλκινα μετάλλια. (55-59 βαθμοί). 
9) Διπλώματα Συμμετοχής ( 54 βαθμοί και κάτω). 
10) Λοιπά ειδικά δώρα. 
   Για την Ανοικτή Τάξη και του Ενός πλαισίου προβλέπονται οι εξής βαθμίδες  μεταλλίων: 
1) Χρυσά μετάλλια (85 βαθμοί και άνω) 
2) Επίχρυσα μετάλλια (75-84 βαθμοί). 
3) Αργυρά μετάλλια (65-74 βαθμοί). 
4) Χάλκινα μετάλλια. (55-64 βαθμοί). 
  Για τα εκθέματα με βαθμολογία μικρότερη των 55 βαθμών προβλέπεται Πιστοποιητικό Συμμετοχής. 
   24.1  Σε κάθε έκθεμα θα απονεμηθεί Δίπλωμα Βράβευσης με τη βαθμίδα του μεταλλίου, που έλαβε. Δεν προβλέπονται αυτούσια μετάλλια, αλλά προβλέπονται τα Μεγάλα Βραβεία, τα Ειδικά Δώρα κλπ. 
   24.2  Απονέμονται τρία Μεγάλα Βραβεία σύμφωνα με το άρθρο 8.3 του Κανονισμού της ΕΦΟ. 
   -Μεγάλο Βραβείο για το καλύτερο έκθεμα της Διακεκριμένης Τάξης., εφόσον συμμετέχουν τουλάχιστον δύο εκθέματα.
   -Μεγάλο Βραβείο για το  καλύτερο έκθεμα των Τάξεων Συναγωνισμού, κατοίκων Ελλάδας.     
   -Μεγάλο Βραβείο για το καλύτερο ΄Εκθεμα των Τάξεων Συναγωνισμού,  κατοίκων αλλοδαπής. 
   24.3  Απονέμονται Βραβεία καλύτερου Εκθέματος Ανοικτής Τάξης και Τάξης Ενός Πλαισίου, εφόσον τα προς βράβευση εκθέματα έχουν αποσπάσει τουλάχιστον 85 βαθμούς και συμμετέχουν τουλάχιστον τρία εκθέματα στην αντίστοιχη Τάξη . 
   άρθρο 25. Η σύνθεση της Ελλανοδίκου Επιτροπής θα ανακοινωθεί έγκαιρα. Η Ελλανόδικος Επιτροπή έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που αναφέρονται  στο Γενικό Κανονισμό της FIP και όπως καθορίζονται από τα άρθρα 21-24 του Κανονισμού της ΕΦΟ, ενεργεί ως ανεξάρτητο σώμα και οι αποφάσεις της είναι οριστικές και αμετάκλητες. 
  άρθρο  26. Τα ειδικά βραβεία θα τεθούν στη διάθεση της Ελλανοδίκου Επιτροπής χωρίς δεσμεύσεις.  Συνιστάται στους δωρητές να μη προβλέπουν Ειδική Κατηγορία ή Τάξη για την απονομή των δώρων τους. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
  άρθρο 27. Οι εκθέτες και τα μέλη της Ελλανοδίκου Επιτροπής θα λάβουν δωρεάν τον κατάλογο της Έκθεσης και το δελτίο των βραβεύσεων.  
  άρθρο 28. Η Οργανωτική Επιτροπή της Έκθεσης "ΕΡΜΗΣ 2017" έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει, εφόσον χρειασθεί, ορισμένα άρθρα του Κανονισμού. Οι εκθέτες θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού. 
  άρθρο  29.  Οι εκθέτες, υπογράφοντας την αίτηση συμμετοχής τους, δηλώνουν αυτοδίκαια ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του Κανονισμού. Κάθε περίπτωση ή διαφορά μη προβλεπόμενη από τον Κανονισμό, επιλύεται από την Οργανωτική Επιτροπή.
 άρθρο 30.  α) Eκπρόσωπος της ΟΕ για πληροφορίες για την ΄Εκθεση κ.  Ανάργυρος Γιαννακόπουλος :  Ε-mail  anargyrosg@yahoo.gr , τηλ. 210 8839669  και 6937941187.
                           β) Αντιπρόσωπος της Οργανωτικής Επιτροπής σχετικά με τις αιτήσεις συμμετοχής στην ΄Εκθεση ο κ. Ιωάννης Παναγόπουλος :  E-mail  j.k.panagopoulos@sybilla.gr και τηλ. 210.8024244, 6945 301556.
                           γ) Σύνδεσμος με το Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας το μέλος της ΟΕ και του  ΔΣ της ΕΦΟ κ. Κώστας Χριστοδουλίδης.
                           δ) Παρατηρητής της ΕΦΟ ο κ. Δημήτριος Σκίντζης : Tηλ. 6974486592 και        Ε-mail  skintzes@ath.forthnet.gr
                           ε)  Η αλληλογραφία σχετικά με την ΄Εκθεση ( Αιτήσεις συμμετοχής κλπ ) πρέπει να απευθύνεται :  
ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
για την Πανελλήνια Έκθεση "ΕΡΜΗΣ 2017" 
οδός Τήνου αρ. 11 , ΤΚ 112 57 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210-8838682 & E-MAIL :  fea@otenet.gr 

Share on Google Plus

About Stamps Philatelic

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment

1 σχόλια :

  1. Θα επισκευθω οπωσδηποτε την εκθεση .... ενδιαφερομαι για ανταλλαγές. Που να απευθυνθώ?

    ΑπάντησηΔιαγραφή